Cục QLTT Tuyên Quang công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020

Công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước 2020 (Lần 2)
Xem Quyết định Tại đây
NTQ
Cục QLTT Tuyên Quang