Cục Quản lý thị trường tỉnh Tuyên Quang: Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Quyết định số 08 ngày 06/01/2020 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Tuyên Quang.

Căn cứ nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Thông tư 90/2018/TT/BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017;

Căn cứ quyết định số 4798/QĐ-TCQLTT ngày 31/12/2019 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Cục Quản lý thị trường tỉnh Tuyên Quang công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020.

Cụ thể: /documents/35223/0/C%C3%B4ng+khai+du+to%C3%A1n+2020.pdf/0dfe8f8e-cd15-45b5-9f50-3e1c1ce2e4b4

NTQ
Cục QLTT Tuyên Quang