Thông báo 142/TB-CQLTT về Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo số 142/TB-CQLTT ngày 06/4/2021 về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo Thông báo đấu giá tài sản số 137/TB-CQLTT ngày 02/4/2021.

NTQ
Cục Quản lý thị trường Tỉnh Tuyên Quang