Thông báo 144/TB-CQLTT về Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo số 144/TB-CQLTT ngày 06/4/2021 về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo Thông báo đấu giá tài sản số 138/TB-CQLTT ngày 02/4/2021.

NTQ
Cục Quản lý thị trường Tỉnh Tuyên Quang