Thông báo số 140/TB-CQLTT về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

Thông báo số 140/TB-CQLTT ngày 02/4/2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Tuyên Quang về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân. Lô tài sản: Gạch ốp tường. Giá khởi điểm:42.000.000 đồng.
NTQ
Cục Quản lý thị trường Tỉnh Tuyên Quang