Thông báo - Chính sách

Ban hành kế hoạch triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2022

Căn cứ Văn bản số 168/TCQLTT-CNV ngày 10/02/2022 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc triển khai Văn bản số 557/BCT-KHCN ngày 08/02/2022 của Bộ Công Thương về thực hiện kế hoạch triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2022; Cục Quản lý thị trường tỉnh Tuyên Quang xây dựng kế hoạch triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang